to be fiili konu anlatımı

“to be” fiilinin sözlük anlamı “olmak” tır. “be” fiili öznenin hal takısı olarak görev yapabilir ve başka bir fiile ihtiyaç duymadan durum bildiren cümlelerde fiil görevini üzerine alır. Bu tip cümleler şahısların kim, ne, nasıl, ve nerede olduklarını belirlerler.
“to be” fiilinin genel kullanım alanları:

Feelings: How are you? Duygular: Nasılsın?
Age: He is 12 years old. Yaş: 12 yaşında.
Identity: He is my son. Kimlik: O benim oğlum.
Qualities: Cheetah is the fastest land animal. Nitelikler: Çita en hızlı kara hayvanıdır.
Events: The parade was on Thursday. Olaylar: Geçit töreni Perşembe günü yapıldı.
Cost: How much is this frame? Maliyet: Bu çerçeve ne kadar?
Numbers: two plus two is four. Sayılar: iki artı iki dörttür.
Jobs: She is a dentist. İşler: O bir dişçidir.
Nationality: They are Spanish. Uyruk: İspanyollar.
Possession: This house is mine. Bulundurma: Bu ev benimdir.

to be fiilinin Simple Present Tense ile kullanımı

Simple Present Tense de “be” fiili özneye göre am/is/are halini alır. “I” için “am”, “you, we, they” için “are”, “he, she, it” için ise “is” kullanılır. ( to be Simple Past Tense )

To Be – Affirmative

Subject To Be Examples
I am I am from Turkey.
You are You are Chilean.
He is He is twenty years old.
She is She is a nurse.
It is It is a big dog.
We are We are intelligent.
You are You are students.
They are They are married.

To Be – Contractions

To be fiili özellikle konuşma esnasında kısaltılarak kullanılır.

To Be Contraction Examples
I am I’m
You are You’re You’re Chilean.
He is He’s He’s twenty years old.
She is She’s She’s a nurse.
It is It’s It’s a big dog.
We are We’re We’re intelligent.
You are You’re You’re students.
They are They’re They’re married.

To Be – Negative Sentences

Bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi, yardımcı fiili olumsuz yaparken yardımcı fiilden sonra NOT ifadesi eklenir. AM NOT, ARE NOT yada IS NOT.

Subject To Be Examples
I am not I am not from Spain.
You are not You are not Australian.
He is not He is not thirty years old.
She is not She is not a secretary.
It is not It is not a small cat.
We are not We are not stupid.
You are not You are not teachers.
They are not They are not single.

To Be – Negative Contractions

Yardımcı fiili olumsuz yaparken yardımcı fiilden sonra NOT ifadesi eklendiğini biliyoruz. Bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi kısaltılmış olarak N’T uygulanırsa ARE NOT AREN’T ve IS NOT ISN’T halini alır.

I’m not from Spain. ————–*
You’re not Australian. OR You aren’t Australian.
He’s not thirty years old. OR He isn’t thirty years old.
She’s not a secretary. OR She isn’t a secretary.
It’s not a small cat. OR It isn’t a small cat.
We’re not stupid. OR We aren’t stupid.
You’re not teachers. OR You aren’t teachers.
They’re not single. OR They aren’t single.

* Dikkat: am not ifadesi amn’t olarak kullanılmaz. I am not ifadesi sadece I’m not olarak kısaltılabilir.

To Be – Questions

Cevabı evet ya da hayır olan sorular yardımcı fiille sorulur. to be fiili ile soru yapmak istersek to be fiilini öznenin önüne getirmemiz gerekiyor.

You are happy.
Are you happy?

To Be – Soru Cümlesi Örnekleri

Affirmative Question
I am intelligent. Am I intelligent?
You are a student. Are you a student?
He is a pilot. Is he a pilot?
She is from Spain. Is she from Spain?
It is a big house. Is it a big house?
We are ready. Are we ready?
You are doctors. Are you doctors?
They are rich. Are they rich?

To Be – Short Answers

Konuşma esnasında to be fiili ile sorulan sorulara genellikle kısa cevap verilir.

Are you a student? – Yes, I am (a student).
Yukarıdaki cümlede (a student) gerekli değildir.
Kısa cevaplar gereksiz tekrarlamayı önler.

Question Short Answers Short Answers
Am I intelligent? Yes, you are. No, you aren’t.
Are you a student? Yes, I am. No, I am not.
Is he a pilot? Yes, he is. No, he isn’t.
Is she from Spain? Yes, she is. No, she isn’t.
Is it a big house? Yes, it is. No, it isn’t.
Are we ready? Yes, we are. No, we aren’t.
Are you doctors? Yes, we are. No, we aren’t.
Are they rich? Yes, they are. No, they aren’t.

to be fiilinin Simple Present Tense ile kullanımına dair örnek cümleler

 • Cümlelerin Türkçe karşılıklarını düşünün.
 • Bilmediğiniz kelimeleri ve anlamlarını bir kağıda yazarak kelime çalışması yapın.
 • Soruları cevaplamaya çalışın.
 • Aşağıdaki cümlelerin tamamını pdf olarak indirin: Simple Present Tense to be fiili örnek cümleler PDF
1. I AM saving up to buy a car. 1. Bir araba almak için para biriktiriyorum.
2. She IS sleeping in the armchair. 2. O koltukta uyuyor.
3. We ARE good at English. 3. Biz İngilizce iyi ARE.
4. Mrs Denis IS very keen on the cinema. 4. Bayan Denis sinemaya çok meraklı.
5. You ARE a cousin by mariage. 5. Mariage tarafından bir kuzensiniz.
6. They ARE very tired this morning. 6. Bu sabah çok yorgunlar.
7. Clement and John ARE in the kitchen. 7. Clement ve John mutfaktalar.
8. My phone number IS two one nine six five six one. 8. Telefon numaram iki dokuz altı beş altı biridir.
9. My credit card IS blocked, I don’t know why! 9. Kredi kartım bloke oldu, nedenini bilmiyorum!
10. I AM living at Morisson’s. 10. Morisson’da yaşıyorum.
1. My name IS Christopher. 1. Benim adım Christopher.
2. I AM twenty years old. 2. Yirmi yaşındayım.
3. How old ARE you? 3. Kaç yaşındasınız?
4. What time IS it? 4. Saat kaçta?
5. They ARE restaurant managers. 5. Onlar restoran yöneticileri.
6. My brother IS fifteen. 6. Kardeşim on beş yaşında.
7. What nationality ARE you? 7. Hangi milliyet var?
8. We ARE French! 8. Biz Fransızız!
9. It IS a cat! 9. Bir kedi!
10. She IS my sister. 10. Kız kardeşim.
11. ingilizcecumle.com 11. ingilizcecumle.com
1. How ARE you ? 1. Nasılsınız?
2. She IS painting her sister. 2. Kız kardeşini boyaıyor.
3. I AM a girl. 3. Ben bir kızım.
4. What IS he doing ? 4. O ne yapıyor?
5. ARE they tired? 5. Yoruldular mı?
6. Tom IS at home. 6. Tom evde.
7. I AM twelve. 7. Ben on iki yaşındayım.
8. IS he playing ? 8. O oynuyor mu?
9. Mary and I ARE very nice. 9. Mary ve ben çok güzeliz.
10. ARE you drawing ? 10. çiziyor musun?
1. This teacher IS an English one. 1. Bu öğretmen bir İngiliz’dir.
2. I AM very tired today. 2. Bugün çok yorgunum.
3. We ARE so happy to see you! 3. Sizi gördüğümüz için çok mutluyuz!
4. It IS ten o’clock and I’ve to go. 4. Saat on ve ben gidiyorum.
5. My friends ARE on holiday. 5. Arkadaşlarım tatilde.
6. My parents ARE very old now. 6. Ailem artık çok yaşlı.
7. My best buddy IS always late. 7. En iyi arkadaşım hep geç kalır.
8. Peter IS not at school today. 8. Peter bugün okulda değil.
9. I AM sixteen and it is my birthday. 9. Ben on altı yaşındayım ve bu benim doğum günüm.
10. We ARE better than them. 10. Biz onlardan daha iyi.
1. You and I ARE here. 1. Siz ve ben buradayız.
2. It IS very big. 2. Çok büyük.
3. The boy’s parents ARE nice. 3. Çocuğun ebeveynleri hoştur.
4. The children ARE at the table. 4. Çocuklar masada yer almaktadır.
5. I AM in the swimming pool. 5. Ben yüzme havuzundayım.
6. The mice ARE between me and you. 6. Fareler benimle sizin aranızda.
7. My computer IS on the table. 7. Bilgisayarım masada.
8. We ARE here. 8. Buradayız.
9. You ARE here too. 9. Siz de buradasınız.
10. How ARE you? 10. Nasılsınız?
1. The weather IS nice today. 1. Hava bugün güzel.
2. I AM not tired . 2. Yorulmadım.
3. This bag IS heavy. 3. Bu çanta ağırdır.
4. These bags ARE heavy. 4. Bu çantalar ağır.
5. Look ! There IS Marouane. 5. Bakın! Marouane var.
6. My brother and I ARE good tennis players. 6. Kardeşim ve ben iyi tenisçiyiz.
7. Her children ARE at school. 7. Çocukları okulda.
8. My sister IS a nurse. 8. Kız kardeşim hemşire.
9. Your shoes ARE very dirty, you should clean them. 9. Ayakkabılarınız çok kirli, onları temizlemelisiniz.
10. This house IS not very big. 10. Bu ev çok büyük değil.
1. My parents ARE not at home. 1. Ailem evde değil.
2. Where IS the bank ? 2. Banka nerede?
3. I AM very hungry. 3. Çok acıktım.
4. Régine IS playing the piano with me. 4. Régine benimle piyano çalıyor.
5. How old ARE you ? 5. Kaç yaşındasınız?
6. Where IS the nearest bank ? 6. En yakın banka nerede?
7. ARE you a teacher ? 7. öğretmen misiniz?
8. Who IS this girl ? 8. Bu kız kim?
9. We ARE very good friends. 9. Çok iyi arkadaşız.
10. IS there a post-office in the street ? 10. Sokakta bir postane var mı?
1. We ARE many people in this room. 1. Bu odada birçok insan var.
2. My brother IS very gentle. 2. Abim çok naziktir.
3. I AM very happy today. 3. Bugün çok mutlu oluyorum.
4. You ARE nice today! 4. Bugün güzelsiniz!
5. Many people ARE beautiful in this class. 5. Bu sınıfta birçok insan çok güzel.
6. Sara IS calm. 6. Sara sakin.
7. The kittens ARE so cute. 7. yavrular çok şirin.
8. It IS splendid! 8. Bu muhteşem!
9. ARE you good at doing this work? 9. Bu işi yaparken iyi misiniz?
10. I AM very tired! 10. Çok yorgunum!
1. David’s new bicycle IS blue. 1. David’in yeni bisikleti mavi.
2. Are these your books? No, they ARE NOT 2. Bunlar senin kitapların mı? Hayır değiller
3. My children ARE 8 and 6 years old. 3. Çocuklarım 8 ve 6 yaşlarındalar.
4. We can walk to the supermarket. It IS NOT far. 4. Süpermarkete yürüyebiliriz. Uzak değil.
5. I AM NOT interested in baseball. I think it’s boring. 5. Beyzbol ile ilgilenmiyorum. Ben sıkıcı olduğunu düşünüyorum.
6. Are you a teacher? Yes, I AM 6. Öğretmen misiniz? Evet benim
7. When IS your birthday ? 7. Doğum gününüz ne zaman?
8. Kate and Sandra ARE at work today . 8. Kate ve Sandra bugün iş başında.
9. You ARE wrong.9×9 is 81, not 82. 9. Yanlıştasınız.9 × 9 81, 82 değil.
10. IS this the right bus for the city centre? 10. Bu şehir merkezi için doğru otobüs mu?
1. We ARE strong 1. Biz güçlüyüz.
2. You ARE brave. 2. Sen cesursun.
3. My sister IS beautiful. 3. Kız kardeşim güzeldir.
4. The pupils ARE clever. 4. Öğrenciler zekidir.
5. I AM your friend. 5. Ben arkadaşınım.
6. It IS sunny. 6. Hava güneşli.
7. My brother and I ARE tired. 7. Kardeşim ve ben yoruldum.
8. This boy IS big. 8. Bu çocuk büyüktür.
9. They ARE old. 9. Onlar yaşlı.
10. IS he late? 10. Geç mi kaldı?
1. I AM cold. Can you close the window, please? 1. Üşüyorum. Lütfen camı kapatabilir misiniz?
2. I am 20 years old. My brother IS 16. 2. 20 yaşındayım. Abim 16 yaşında.
3. My brother IS very tall. 3. Benim erkek kardeşim çok uzun.
4. John IS afraid of dogs. 4. John köpeklerden korkar.
5. It’s ten o’clock. you ‘RE late again. 5. Saat on. yine geciktin.
6. I ‘M tired and hungry. 6. Yorgun ve açım.
7. You and I ARE good friends. 7. Siz ve ben iyi arkadaşız.
8. Your keys ARE on the desk. 8. Anahtarlarınız masa üzerindedir.
9. Jayjay IS NOT interested in politics. 9. Jayjay siyasetle ilgilenmiyor.
10. He IS NOT at home at the moment.,he is at work. 10. O şuan evde DEĞİL, iş başında.
1. Those people ARE NOT English.. 1. Bu insanlar İngiliz DEĞİL ..
2. It ‘S sunny today and warm. 2. Bugün güneşli ve ılık.
3. The dog IS in the bedroom. 3. Köpek yatak odasında.
4. How are you? I AM fine! 4. Nasılsın? Ben iyiyim!
5. You and the dog ARE here. 5. Siz ve köpek burada.
6. Where ARE my shoes? in your bedroom. 6. Ayakkabılarım nerede? yatak odanda.
7. What IS the time, please? 7. Zaman nedir, lütfen?
8. They ARE late today. 8. Bugün geç kalıyorlar.
9. She IS one of my pupils. 9. O benim öğrencilerimden biri.
10. We ARE a good group. 10. Biz iyi bir grubuz.

to be fiilinin Simple Past Tense ile kullanımını ve örnek cümlelerini buradan görebilirsiniz.

“to be fiili konu anlatımı” üzerine 6 yorum

 1. sue and marrie … dancer “a hangi filli geliyoru ? kafam karıştı,
  are mı is mim ?

  are çoğul olarak kullanıyor sanırım !

  Cevapla

Yorum yapın